Algemene Voorwaarden workshops/cursussen

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Goed voor je Paard en haar cursisten. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Goed voor je Paard schriftelijk zijn bevestigd. Op de betrekkingen tussen Goed voor je Paard en haar cursisten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Inschrijving workshop en/of cursus

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst na inschrijving via het inschrijfformulier. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij overschrijding van de deelnamecapaciteit wordt gebruik gemaakt van een wachtlijst. Indien dit van toepassing is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard na ontvangst van een bevestiging van Goed voor je Paard. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.

3. Betaling workshop en/of cursus

Inschrijving verplicht tot betaling. Conform de wet Overeenkomsten op Afstand heeft u recht op 7 werkdagen bedenktijd . Deze gaan in na ontvangst van uw inschrijfformulier. Bij gebruik van dit recht wordt een reeds gedane betaling binnen 14 dagen gerestitueerd. Betalingen worden uitsluitend verricht middels de online aangeboden betaalmethoden van de website. Betalingen dienen binnen twee weken na ontvangst van de factuur en ten minste een week voor aanvang van de workshop/cursus te zijn voldaan. Collectieve overeenkomsten vallen buiten deze regeling. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen bij niet (tijdige) betaling zijn alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige.

4. Afmelding

Annulering van deelname is mogelijk door middel van een brief of e-mail. Bij afmelding tot vier weken vóór aanvang van een workshop of cursus worden administratiekosten (EUR 25,-) in rekening gebracht. Bij annulering tot twee weken voor de workshop of cursus worden 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang, worden 100 % van de kosten in rekening gebracht. Te restitueren bedragen worden binnen 14 dagen terug gestort. Een cursist kan, na overleg met Goed voor je Paard, een vervanger sturen.

5. Annulering workshop of cursus

Goed voor je Paard houdt zich het recht voor bij gebrek aan belangstelling de workshop of cursus uiterlijk twee weken van tevoren te annuleren. Goed voor je Paard is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor schade voor rekening van de deelnemer, welke voortvloeit uit annulering van de kant van Goed voor je Paard. Dit geldt ook in die gevallen dat Goed voor je Paard niet in staat geweest is om de deelnemer tijdig te informeren over de annulering.

6. Tussentijdse wijzigingen

Indien zich voor of tijdens een workshop of cursus zich omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke inhoud of tijdschema afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen Goed voor je Paard en de cursist tijdig overleg gepleegd teneinde de inhoud, data of plaats aan de gewijzigde situatie aan te passen.

7. Geheimhouding

Alle informatie, kennis en inzichten die cursist verwerft tijdens het volgen van de workshop of cursus mag alleen gebruikt worden door de cursist zelf. De opgedane kennis zal door cursist nooit worden ingezet om zelf opleiding of welke andere vorm van scholing dan ook te geven aan derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Goed voor je Paard.

8. Auteursrechten op cursusmateriaal en drukwerk

De onder Goed voor je Paard uitgegeven readers, brochures of boeken, alsmede alle digitaal beschikbaar gestelde presentaties, film en overig materiaal vervaardigd door of voor Goed voor je Paard vallen onder het auteursrecht van Goed voor je Paard. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Goed voor je Paard.

9. Aansprakelijkheid

Tijdens de workshops/cursussen wordt met mensen en dieren gewerkt. Door inschrijving realiseert de cursist zich dat dit risico’s met zich kan meebrengen. Goed voor je Paard is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen of schade aan de (persoonlijke) eigendommen van de cursist. De cursist neemt op eigen risico deel aan de workshop of cursus.

10. Klachten

Klachten over de door Goed voor je Paard geleverde diensten dienen uiterlijk binnen acht dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan Goed voor je Paard te worden medegedeeld. Een veronderstelde tekortkoming laat de nakoming van de betalingsverplichting onverlet.

11. Vertrouwelijkheid

Goed voor je Paard zal ten aanzien van het gebruik van de haar verstrekte of ter kennis gekomen informatie over of van de cursist die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van haar kan worden gevraagd.

12. Toepasselijkheid voorwaarden

Door het ondertekenen en toezenden van het inschrijfformulier of e-mail, of door het digitaal akkoord bij de inschrijving, maakt de deelnemer kenbaar de algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te aanvaarden. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.